Kontakt / Podmínky

 

Kontakt na mě:

modelytramvaji@seznam.cz

 

Michal Hübel
IČO 87960591

Prodejní podmínky

 1. Ceny
  Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč nebo Eurech včetně DPH.
  Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny i bez zvláštního oznámení. Uvedené ceny na webu jsou však vždy aktuální a platné.

   
 2. Placení zboží
  Platbu je potřeba provést před dodáním zboží, pokud není dohodnuto jinak. Zboží bude dodáno po zaplacení celé objednávky.
  Platbu lze provést
  - bankovním převodem v Kč nebo SEPA v Eurech.

  Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
  Objednávka se stává závaznou po zaplacení zálohy na objednané zboží.

   
 3. Výběr a objednání zboží
  Vybrat zboží lze pouze zde:
  https://modelytramvaji.websnadno.cz/N---1160-CenikPreislistSale.html
  https://modelytramvaji.websnadno.cz/TT---1120-CenikPreislistSale.html
  https://modelytramvaji.websnadno.cz/HO---187-CenikPreislistSale.html
  Objednat lze pouze písemně e-mailem: modelytramvaji@seznam.cz

   
 4. Dodání a odběr zboží
  Zboží bude dodáno po písemném potvrzení objednávky a zaplacením plné ceny zboží.
  Předem dohodnutá doba dodání je informativní a závisí na našich výrobních kapacitách.
  Není-li dohodnuto jinak, náklady na balné a dopravu hradí kupující. Výše poštovného je podle ceníku České pošty nebo PPL.
  Dodavatel neodpovídá za nedodání zboží včas v případě vyšší moci, dále v případě stávky, krádeže během dopravy a rovněž potíží přepravce.
  Kupující je povinen převzít zboží, které je mu dodáno podle objednávky. Jinak hradí veškeré náklady na dopravu.
  Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil v objednávce.
  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
  Doba dodání je vždy stanovena individuálně po dohodě kupujícího a dodavatele.

  Doporučujeme prohlédnout si zásilku při převzetí. V případě zjevného poškození, nekompletnosti anebo neoprávněného otevření obalu, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilkynepřebírejte ji! Zboží je pro přepravu pojištěné a vzniklou škodu hradí přepravce.

  Pokud převezmete zjevně nepoškozený balík, je Vaše povinnost v co nejkratší době (do 3 pracovních dnů) obsah balíku zkontrolovat. V případě, že i tak bude zboží poškozeno, situaci zdokumentujte nejlépe fotografií a okamžitě nás informujte. Na pozdější reklamace z důvodu poškození zboží nebude brán zřetel.
  Zboží je dodáváno s fakturou.

   
 5. Reklamační a záruční podmínky 
  Tento reklamační řád je okamžikem přijetí objednávky závazný pro prodávajícího i kupujícího a obě strany se zavazují jím řídit. Záruka se vztahuje na bezvadnou funkci výrobku při správném používání zboží a na vady vzniklé prokazatelnou vinou výrobce. Záruka se nevztahuje na díly, podléhající přirozenému opotřebení a závady vzniklé dopravou, nevhodným skladováním či nešetrným nebo neodborným zacházením. Záruka z případných vad na zboží může být uplatněna výhradně po dobu záruční doby. Záruční doba trvá 24 měsíců (není-li výslovně sjednáno jinak) a počíná dnem zaplacení či převzetí zboží, podle toho, která skutečnost nastane dříve. V případě, že má zboží v záruční době prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má kupující nárok na výměnu zboží. V ostatním má kupující nárok na opravu či doplnění. Veškeré zboží je před odesláním k zákazníkovi zkontrolováno a přezkoušeno.
   
 6. Stornování objednávky ze strany kupujícího
  Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o zboží, které je zhotoveno výhradně na přání kupujícího je stornování objednávky možné pouze ve výjimečných případech. Pokud k této skutečnosti dojde, kupující hradí veškeré náklady vynaložené na materiál a poštovné související s nákupem dílů pro zhotovení objednaného zboží.
   
 7. Storno objednávky ze strany prodávajícího
  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že by došlo ke skutečnosti, že nebude možné zhotovit objednané zboží z důvodu, že se potřebné díly již nevyrábí nebo se změnila jejich kupní cena nebo se neúměrně změnila doba jeho dodání. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou část kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.
   
 8. Ochrana osobních údajů
  8.1. Michal Hübel, IČO: 87960591, podnikatel zapsán v živ. rejstříku MMB, Č.j.: MMB/0252495/2011 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

- jméno, příjmení
- adresu/sídlo
- e-mailovou adresu
- telefonní číslo

8.2 Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

8.3. Zpracování osobních údajů je prováděno Michalem Hübelem, tedy správcem osobních údajů.

Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

8.4. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese modelytramvaji@seznam.cz

8.5. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.modelytramvaji.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

- měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

- základní funkčnosti webových stránek

- sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

- Je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

-  cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

8.6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Tyto prodejní podmínky jsou platné od 25.5.2018

 

Veškerý obsah těchto internetových stránek je chráněn autorským právem a jakákoliv jeho reprodukce či jeho (částečné) kopírování nebo upravování je zakázáno.