Kontakt

 

Kontakt na mě:

modelytramvaji@seznam.cz

 

Michal Hübel
IČO 87960591

Prodejní podmínky

 1. Ceny
  Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč nebo Eurech včetně DPH.
  Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny i bez zvláštního oznámení. Uvedené ceny na webu jsou však vždy aktuální a platné.

   
 2. Placení zboží
  Platbu je potřeba provést před dodáním zboží, pokud není dohodnuto jinak. Zboží bude dodáno po zaplacení celé objednávky.
  Platbu lze provést
  a.) bankovním převodem v Kč nebo SEPA v Eurech,
  b.) v hotovosti při převzetí zboží (po domluvě)
  c.) službou PayPal
  Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
  Objednávka se stává závaznou po zaplacení zálohy na objednané zboží.

   
 3. Výběr a objednání zboží
  Vybrat zboží lze pouze zde:
  http://modelytramvaji.websnadno.cz/N---1160-CenikPreislistSale.html
  http://modelytramvaji.websnadno.cz/TT---1120-CenikPreislistSale.html
  http://modelytramvaji.websnadno.cz/HO---187-CenikPreislistSale.html
  Objednat lze pouze písemně e-mailem: modelytramvaji@seznam.cz

   
 4. Dodání a odběr zboží
  Zboží bude dodáno po písemném potvrzení objednávky a zaplacením plné ceny zboží.
  Není-li dohodnuto jinak, náklady na balné a dopravu hradí kupující. Výše poštovného je podle ceníku České pošty.
  Dodavatel neodpovídá za nedodání zboží včas v případě vyšší moci, dále v případě stávky, krádeže během dopravy a rovněž potíží přepravce.
  Kupující je povinen převzít zboží, které je mu dodáno podle objednávky. Jinak hradí veškeré náklady na dopravu.
  Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil v objednávce.
  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
  Doba dodání je vždy stanovena individuálně po dohodě kupujícího a dodavatele.

  Doporučujeme prohlédnout si zásilku při převzetí. V případě zjevného poškození, nekompletnosti anebo neoprávněného otevření obalu, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilkynepřebírejte ji! Zboží je pro přepravu pojištěné a vzniklou škodu hradí přepravce.

  Pokud převezmete zjevně nepoškozený balík, je Vaše povinnost v co nejkratší době (do 3 pracovních dnů) obsah balíku zkontrolovat. V případě, že i tak bude zboží poškozeno, situaci zdokumentujte nejlépe fotografií a okamžitě nás informujte. Na pozdější reklamace z důvodu poškození zboží nebude brán zřetel.
  Zboží je dodáváno s fakturou.

   
 5. Reklamační a záruční podmínky 
  Tento reklamační řád je okamžikem přijetí objednávky závazný pro prodávajícího i kupujícího a obě strany se zavazují jím řídit. Záruka se vztahuje na bezvadnou funkci výrobku při správném používání zboží a na vady vzniklé prokazatelnou vinou výrobce. Záruka se nevztahuje na díly, podléhající přirozenému opotřebení a závady vzniklé dopravou, nevhodným skladováním či nešetrným nebo neodborným zacházením. Záruka z případných vad na zboží může být uplatněna výhradně po dobu záruční doby. Záruční doba trvá 24 měsíců (není-li výslovně sjednáno jinak) a počíná dnem zaplacení či převzetí zboží, podle toho, která skutečnost nastane dříve. V případě, že má zboží v záruční době prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má kupující nárok na výměnu zboží. V ostatním má kupující nárok na opravu či doplnění. Veškeré zboží je před odesláním k zákazníkovi zkontrolováno a přezkoušeno.

   
 6. Stornování objednávky ze strany kupujícího
  Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o zboží, které je zhotoveno výhradně na přání kupujícího je stornování objednávky možné pouze ve výjimečných případech. Pokud k této skutečnosti dojde, kupující hradí veškeré náklady vynaložené na materiál a poštovné související s nákupem dílů pro zhotovení objednaného zboží.
   
 7. Storno objednávky ze strany prodávajícího
  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že by došlo ke skutečnosti, že nebude možné zhotovit objednané zboží z důvodu, že se potřebné díly již nevyrábí nebo se změnila jejich kupní cena nebo se neúměrně změnila doba jeho dodání. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

  Tyto prodejní podmínky jsou platné od 1.1.2017
TOPlist